MAJĄTKOWE - NADANIA, DZIERŻAWY, ZAKUPY GRUNTÓW, DOMU itp.

Umowę przyrzeczenia sprzedaży dostarczył Krzysztof Wochnik.

 

Akt nadawczy ziemi Aleksandrowi Duszyńskiemu w majątku Butyń, gmina Wiśniowiec

 

Fragment aktu notarialnego zakupu ziemi w Kopaczówce sporządzonego u notariusza w Łucku.

 

Orzeczenie Wojewody Wołyńskiego w sprawie przeniesienia prawa własności działki.

 

Decyzja sądu w sprawie przyznania Franciszkowi Hulanickiemu prawa własności do ziemi.

 

Umowa dzierżawy działki Wielkopolanki

 

Umowa dzierżawy gruntu w Radomiance

 

Umowa sprzedaży-kupna ziemi pomiędzy Jelcazarem Nazarukiem i Stanisławem Czechowskim.

 

Orzeczenie w sprawie przeniesienia prawa własności działki na Wincentego Wawrzyńczyka z Klewania.

 

Akt przeustąpienia ziemi.

 

Umowa sprzedaży-kupna ziemi.

 

Umowa sprzedaży-kupna ziemi.

 

Umowa sprzedaży-kupna ziemi.

 

Pozwolenie na budowę w Myszakówce udzielone Antoniemu Kuriacie.

 

Umowa kupna-sprzedaży ziemi zawarta pomiędzy Ewą Kuriatową i Antonim Kuriatą, Myszakowa, 1934 r.

 

Akt kupna-sprzedaży.

 

Zezwolenie na budowę.