Rok II 

S t y c z e ń   1938

Nr. 1

Liturgika

         Święto Trzech Króli. Boże Narodzenie zapoczątkowuje świąteczny okres, który kończy się w uroczystość Trzech Króli, 6 stycznia.
         Święto to jest pamiątką objawienia się narodzonego Zbawiciela poganom przez królów z wschodnich krajów (czyli mędrców albo naczelników wschodnich pokoleń), którzy za światłem gwiazdy zdążali do Jerozolimy, a stąd do Betlejem. Tu znalazłszy nowonarodzonego „króla żydowskiego", pokłon mu oddali i złożyli dary: złoto, kadzidło i mirrę. Składając w ofierze złoto, uznali w nim króla, gdyż królom składano wówczas daninę w złocie. Ofiara kadzidła wyrażała bóstwo Chrystusowe, gdyż tylko Bogu składa się kadzidło w ofierze. Wreszcie mirra wskazywała, że Chrystus Pan jest także człowiekiem prawdziwym, gdyż mirrą namaszczano zwłoki zmarłych, aby nie ulegały zgniliźnie, co także się stało przy zabalsamowaniu ciała Chrystusowego przy złożeniu w grobie. Na tę pamiątkę poświęca kapłan przed sumą złoto (zamiast niego kredę), kadzidło i mirrę, które chrześcijanie przynoszą w tym dniu do kościoła, Jest zwyczaj, że wierni kredą poświęconą wypisują na drzwiach swoich mieszkań liczbę roku przypadającego, a w niej początkowe głoski imion Trzech Królów, przedzielone znakami krzyża. Według podania mieli się owi królowie nazywać: Kasper, Melchior i Baltazar. Święto Trzech Króli to radosna uroczystość nie tylko nawróconych pogan, ale też wszystkich ludzi, postępujących za Bożą jasnością. Prośmy Dzieciątko Boże, aby przede wszystkim zbłąkani mogli trafić do Jego żłóbka.

Kronika

         Dnia 20 listopada ub. r. powstał w Rokitnie Obywatelski Komitet Zimowej Pomocy Bezrobotnym w następującym składzie: komitet wykonawczy—przewodniczący p. S. Bracki, burmistrz; sekcja propagandowa—przewodn. ks. dr. B. Wyrobisz, proboszcz; sekcja zbiórki pieniężnej i w naturze—przewodn. p. Godula Sokołowska; komisja rewizyjna—przewodn. p, B. Bożowski.
         Miasto Rokitno z każdym rokiem zyskuje na pięknie urbanistycznym. Ostatnio wybrukowano ul. Poniatowskiego, Kościuszki i częściowo ul. 3 Maja, Kolejową i rynek. Nowy budynek szkolny, którego kosztorys wynosi 75.000 zł., jest już pod dachem. Główna to zasługa p. Stanisława Brackiego, burmistrza miasta.
         Rokitno posiada obecnie ludności polskiej 2.876.
         Dnia 8 grudnia. Oddział Detalicznego Kupiectwa Chrześcijańskiego w Rokitnie, obchodził swą uroczystość, na którą złożyło się nabożeństwo z okolicznościowym kazaniem, oraz akademia. Tak pożytecznej organizacji należy życzyć pomyślnego rozwoju.
         Z dniem 15 grudnia ub. r. została uruchomiona Biblioteka Wydziału Powiatowego, przy Zarządzie Miejskim w Rokitnie.
         Dyplomy uznania za gorliwą pracę w Stowarzyszeniu Żywego Różańca, otrzymały następujące członkinie: p. A. Urbańska, p. M. Dytkowska, p. E. Pachowska. p. L. Walczakowa, p. G. Roczniakowa, p. Z. Straszewska, p. M. Lindowa, p. J. Sykułowa, p. B. Bucholz, p. B. Ziółkowska, p. J. Lorentz, p. H. Stambulska, p. J. Hanuszewicz, p. Ł. Skurzyńska, p. M. Lechowa, p. M. Kozińska, p. H. Wrześniewska, p. A. Lechowa, p. K. Tyszecka, p. E. Rudnicka i p. M. Dziedzicówna. Wyróżnionym życzymy dalszych owoców pracy na niwie katolickiej i polskiej.
         Oddział Katolickiego Stowarzyszenia Kobiet rozdaje miesięcznie w kiosku par. bezpłatnie około 1.200 gazet i ulotek.
         Organ watykański „Osservatore Romano" zamieścił dłuższy artykuł o roli, jaką spełnia na pograniczu już nie tylko dwóch państw, ale także na pograniczu dwóch odmiennych światopoglądów—polski Korpus Ochrony Pogranicza. Autor artykułu podkreśla niezmiernie wysoki, zarówno pod względem militarnym, jak i moralnym, poziom nowoczesnych rycerzy kresowych, oraz omawia zadania i cele KOP.
         Premier Składkowski w czasie debaty sejmowej omówił szczegóły dotyczące rozwiązania Zarządu Związku Nauczycielstwa Polskiego udowadniając, że kierownicy ZNP. propagowali wychowanie bolszewickie dziatwy szkolnej.

Komunikaty

         Dnia 2-go stycznia, odbędzie się tradycyjny opłatek Sodalicji Mariańskiej Pań o godz. 18-ej.
         Uprasza się, aby parafianie z m. Rokitna przychodzili do kancelarii par. w sprawach urzędowych między godz. 17-tą a 18-tą, za wyjątkiem delegatów Związku Hutników, których ks. proboszcz przyjmuje w każdej porze dnia, podobnie jak ludność wsi.
         Kwestę z uroczystości Trzech Króli wysyła się na cele misyjne.

Ofiary

        Na kupno białej kapy: Dział Butelkarski Huty Szklanej 78 zł. 50 gr.; Sodalicja Mar. Pań 31 zł.; p.  M. Meyer 5 zł.; p. F. Marżecki 5 zł.; p. A. Straszewska 2 zł.; uczeń R. Mroczkowski 1 zł.