Rok II 

L u t y   1938

Nr. 2

Liturgika

         Święto Oczyszczenia Najświętszej Panny nazwane w gwarze ludowej Gromniczną, przypada 2 lutego. Maryja posłuszna prawu Mojżeszowemu, zaniosła Dzieciątko w 40 dni po narodzeniu do świątyni Jerozolimskiej i złożyła u stóp ołtarza dar biednych: parę synogarlic.
         W świątyni znajdował się Symeon. Był to jasnowidzący starzec, któremu Duch św. objawił, że nie umrze zanim obaczy Pana. Ujrzał Dzieciątko, poznał swego Boga, pobłogosławił Go drżącymi rękoma i wyrzekł natchniony Duchem:
         „Teraz, Panie, puszczasz sługę Twego w pokoju, według słowa Twego, gdyż oczy moje oglądały zbawienie Twoje, któreś zgotował przed obecnością wszystkich narodów. Światłość na objawienie pogan i chwałę ludu Izraelskiego".
         Wieki minęły. Świątynia zamieniła się w gruzy, Symeon odszedł w krainę umarłych, ale Kościół zachował żywe wspomnienie tej przedziwnej chwili i ustanowił jako pamiątkę „światła na objawienie pogan" przepiękną ceremonię poświęcenia gromnic, która odbywa się w dzień Oczyszczenia Maryi.
         Gromnice nazwane od ludowego zwyczaju zapalania tych świec w czasie burzy i gromu. Gromnice dają w rękę konającym, jako symbol przejścia ze zmroku ziemi do pełnego światła.
         Prośmy Matkę Najświętszą o śmierć szczęśliwą dla siebie.

Kronika

         J. Em. Ks. Kardynał Prymas Polski wygłosił przez radio dnia 18 grudnia ub. r. przemówienie, w którym powiedział: "Ale Polska wielka, spokojna, potężna — to Polska bez proletariatu czyli Polska zorganizowana na społecznych zasadach miłości. Wtedy propaganda komunistyczna nie będzie miała u nas ani faktycznego uzasadnienia, ani pozoru słuszności i powodzenia. Gdzie nie ma proletariatu, tam komunizm jest nonsensem i próżną farsą. A Polska bez proletariatu — to Polska bez bezrobotnych. Przetrwać okres przymusowego bezrobocia, i bezrobocie szybko likwidować — oto hasło. Więc trzeba otwierać warsztaty, wznosić fabryki, tworzyć zakłady przemysłowe i przemysłowe okręgi, budować kanały, bić drogi, szukać nowych możności pracy i bytu, ale zarazem trzeba w masach do pracy nie dopuszczonych ratować zdrowie, ducha, godność człowieczeństwa, by się czekaniem nie upodliły i nie zmarnowały w sobie twórczych, ludzkich instynktów".
         Polski handel na Polesiu znacznie się ożywił. W Brześciu nad Bugiem i innych miastach Polesia powstało ok. 150 sklepów polskich. Tworzą je kupcy z zachodu, przeważnie z Poznańskiego i Pomorza.
         Odbyła się ogólnopolska pielgrzymka piekarzy na Jasną Górę: wzięło w niej udział 4.000 osób. Pielgrzymi złożyli ślubowanie, że zachowując wierność wierze Chrystusowej, będą pracować w Akcji Katolickiej i nie dopuszczą do obcych i komunistycznych wpływów w rzemiośle polskim.
         W parafii Ptycza koło Dubna (Wołyń) katolicy odzyskali kościół podominikański, przerobiony w r. 1886 na cerkiew prawosławną.
         Dnia 5 stycznia odbył się w Rokitnie wspólny opłatek organizacyj społecznych.
         W r. 1937 w parafii rokitniańskiej ochrzczono 177 dzieci, zawarto 47 małżeństw, zmarło 47 osób.
         W m. styczniu odbyła się w parafii kolęda czyli wizytacja pasterska. Dziękując parafianom za serdeczne przyjęcie, jakie kapłanowi zgotowano w mieście i po wsiach, należy życzyć, aby Chrystus panował w sercach naszych, duszach naszych, w całej pogranicznej parafii naszej. Do Zarządu Katolickiego Stowarzyszenia Kobiet weszła w charakterze wiceprezeski p. Michalina Lechowa ze Staryk, obowiązki sekretarki pełnić będzie p. Jadwiga Trzcinowiczówna. W skład radnych weszły: prezydentka Sodalicji Mar. Pań, przełożona III Zakonu, oraz zelatorki z Rokitna.
         Pan Prezydent Rzeczypospolitej odznaczył Złotym Krzyżem Zasługi p. majora Marcelego Kotarbę, dowódcę Batalionu K.O.P. „Rokitno", oraz ks. proboszcza dr. Brunona Wyrobisza.
         Batalion i Rodzina Wojskowa ufundowała 6 ławek kościelnych.

Komunikaty

         Dnia 1 lutego przypadają imieniny Pana Prezydenta Rzeczypospolitej. Nabożeństwo o godz. 9 ej rano. W niedzielę Zapustną dnia 27 lutego wypada 40-godzinne nabożeństwo. Celem tego nabożeństwa jest przebłagać P. Jezusa, utajonego w N. Sakramencie Ołtarza, za oziębłość i zniewagi, których w tej tajemnicy doznaje od wielu ludzi. Odbywa się ono zwykle w tak zw. ostatki, kiedy mnóstwo ludzi w wirze zabaw zapomina o Bogu i znieważa Go ciężkimi grzechami.
         Ludność wsi niech pamięta, że każdy ciężko chory winien przyjąć Ostatnie Namaszczenie Olejem św. Nie wystarcza, jeżeli chory był tylko u spowiedzi np. przed kilku tygodniami. Udziela się namaszczenie, aby uświęcić ciało w chwili boleści i podporządkować je radosnej potędze ducha, zmazać grzechy, które dusza mogła popełnić złym używaniem członków i przygotować ją na ostatnie zmagania, w razie gdy Bóg powoła ją do Siebie.

Ofiary

       Na kupno białej kapy: Zakon 10 zł.; p. J. Pachowski 5, zł; p. M. Skibowa 2 zł.; p. por. S. Mańko 25 zł.; p. P. Górczycki 1 zł.; p. J. Sztura 1 zł.; p. E. Trojan 5 zł.