Rok II 

M a r z e c   1938

Nr. 3

Liturgika

         Post Wielki. Właściwy czas przygotowawczy do Wielkiejnocy rozpoczyna się Postem Wielkim czyli czterdziestodniowym, a nazwa ta wskazuje, że post. ten trwa 40 dni na pamiątkę 40-dniowego postu Zbawiciela na puszczy i jest czasem pokuty i umartwienia. Zamiarem Kościoła w ustanowieniu tego postu było: przez naśladowanie 40-dniowego postu Zbawiciela na puszczy, a więc przez umartwienie ciała i gorętszą niż zwykle modlitwę, przygotować chrześcijan do rozważania i odnowienia w sobie owoców bolesnej męki i śmierci Zbawiciela, a tak przysposobić ich do godnego uczestnictwa w chwało zmartwychwstania Pańskiego.
         Postne przepisy i nabożeństwo. W czasie W. Postu powinni chrześcijanie
1) wstrzymać, się od udziału w gwarliwych zabawach i weselach publicznych;
2) są obowiązani do ścisłego przestrzegania przepisów postnych (zobacz „Przepisy postne"—Kalendarz Duszpasterski na rok 1937). Ksiądz Proboszcz posiada w poszczególnych wypadkach władzę udzielania dyspensy tak jednostkom, jak całym rodzinom do jego parafii należącym. Aby cel postu osiągnąć, wzywa Kościół w tym czasie do żarliwszego spełniania dobrych uczynków i do żywszego, niż zwyczajnie, udziału w nabożeństwie.
3) Każdy katolik winien pod grzechem ciężkim przyjąć Komunię św. wielkanocną. W naszej diecezji można ten święty obowiązek spełnić do Trójcy św. Nie wypada jednak odkładać spowiedzi wielkanocnej do ostatniej chwili.
         Od 5 niedzieli Postu, nazwanej niedzielą Męki Pańskiej, rozpoczyna się szczegółowo rozpamiętywanie tej męki. Wizerunki Ukrzyżowanego zakryte są odtąd zasłoną fioletową na znak smutku z powodu cierpień Zbawiciela, oraz dla uwydatnienia treści ewangelii z tej niedzieli, która nadmienia, że Pan Jezus ukrył się przed żydami, gdy Go chcieli ukamienować.
         Gorzkie Żale. W Polsce odbywa się w postne niedziele po południu nabożeństwo pasyjne czyli tak zwane Gorzkie Żale od pierwszych słów hymnu, rozpoczynającego to nabożeństwo. Gorzkie Żale składają się z trzech Części, które łącznie uwydatniają całą mękę Zbawiciela; każda składa się z kilku pieśni rzewnych, których sama nawet melodia przejmuje głęboko dusze chrześcijańskie. Pieśni przeplatane są rozpamiętywaniem szczegółów męki, które kapłan odczytuje.
         W czasie W. Postu odbywają też katolicy pilniej stacje Drogi krzyżowej.
         Wielki Tydzień. Ostatni tydzień W. Postu zowie się w języku Kościoła Tygodniem Wielkim z powodu wielkich tajemnic męki i śmierci Zbawiciela, które w tym tygodniu są przedmiotem nabożeństwa kościelnego. Tydzień ten rozpoczyna się w niedzielę Palmową, która przypomina tryumfalny wjazd i uroczyste przyjęcie Zbawiciela w Jerozolimie na kilka dni przed śmiercią. Nazwa „Palmowa" pochodzi od kościelnego obrzędu święcenia palm, którego kapłan dokonuje na pamiątkę, że przy wjeździe do Jerozolimy mieszkańcy towarzyszyli Mu z palmowymi gałązkami wśród radosnych okrzyków: Hosanna (t. j. chwała) Synowi Dawidowemu!
         Módlmy się, aby nasza spowiedź wielkanocna była dobrą, szczerą.

Kronika

         J. E. Ksiądz Biskup Adolf Szelążek, Arcypasterz naszej diecezji, erygował Instytut Wyższej Kultury Religijnej przy Diecezjalnym Instytucie Akcji Katolickiej w Łucku. Instytut ma na celu pogłębienie uświadomienia i życia religijnego. Instytut będzie prowadzić wykłady dla inteligencji o wyższym lub średnim wykształceniu. Kurs trwać będzie 3 lata.
         Dnia 2 lutego odbyła się doroczna uroczystość Rodziny Wojskowej, na którą złożyło się nabożeństwo, oraz bardzo udatne przedstawienie p. t. „Łobzowianie". Świetnemu zespołowi amatorskiemu, należy życzyć dalszego rozwoju. Oddział Rodziny Wojskowej roztoczył opiekę nad dziatwą szkolną po wsiach.
         Dnia 13 lutego odbyły się uroczystości papieskie z okazji rocznicy wyboru i koronacji Jego Świątobliwości Papieża Piusa XI. Oprócz nabożeństw, odbyła się akademia z okolicznościowym przemówieniem i utworami scenicznymi.
         W tym samym dniu obchodzili Złote Gody małżeńskie pp. Władysław i Maria Morawscy. Błogosławieństwa udzielił ks. proboszcz.
         Dnia 27 lutego odbyło się uroczyste poświęcenie wobec przedstawicieli władz, świetlicy robotniczej przeznaczonej dla pracowników huty szklanej. Braci robotniczej życzymy obfitych owoców w zbożnej, społecznej pracy.
         Dzięki uczynności p. Antoniego Lisowskiego, dyrektora 7 kl. Szkoły w Rokitnie, w nowym budynku szkolnym będzie urządzona kaplica, z której korzystać będzie dziatwa szkolna głównie w okresie zimowym.

Komunikaty

         Dnia 19 marca o godz. 10-ej, nabożeństwo żałobne za spokój duszy ś. p. Józefa Piłsudskiego, I Marszałka Polski.
         Dnia 25 marca nabożeństwo w kaplicy w Starykach.
         Droga krzyżowa odprawiana będzie w okresie W. Postu w piątki o godz. 5-ej po południu.

Ofiary

       Na kupno białej kapy: p. M. Chojakowa 3 zł.; p. M. Lech 3 zł.; Sodalicja Mariańska Panien 15 zł.
       Na dobrą prasę: p. K. Zarucka 1 zł.